Wax

ROSE GOLD OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

VENOM OG - TRIMRUN SHATTER -2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

RIDDLER OG - TRIMRUN CRUMBLE - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

FROST OG - MID NUGRUN SHATTER - 2 FOR 50

wax
.5g
1g
25.00
2g
50.00
1/8
1/4
1/2
Oz

ABUSIVE OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

SNOOPS OG - TRIMRUN SUGAR-2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

JETFUEL OG - MID NUGRUN SHATTER - 2 FOR 50

wax
.5g
1g
25.00
2g
50.00
1/8
1/4
1/2
Oz

HARDGLUE - MID NUGRUN SHATTER - 2 FOR 50

wax
.5g
1g
25.00
2g
50.00
1/8
1/4
1/2
Oz

HALO OG - MID NUGRUN - 2 FOR 50

wax
.5g
1g
25.00
2g
50.00
1/8
1/4
1/2
Oz

FACE OFF OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

24K OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

HEISENBERG OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

DOSI CAKE - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

LIGHTNING OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

OG#1 - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

REDEYE OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

JEDI OG - TRIMRUN SHATTER - 2 FOR 35

wax
.5g
1g
20.00
2g
35.00
1/8
1/4
1/2
Oz

OGRE OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz

HIGH STANDARDS OG - NUG RUN SHATTER - 2 FOR 60

wax
.5g
1g
30.00
2g
60.00
1/8
1/4
1/2
Oz